โครงการจิตอาสา อัพเดต 2566

รวมให้แล้ว 14 โครงการจิตอาสา ตัวอย่าง มีอะไรบ้าง? อัพเดท 2566

“โครงการจิตอาสา” เป็นการจัดตั้งโครงการขึ้นมาเพื่อช่วยปลูกฝังและสร้างจิตสาธารณะ ในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสถานที่สาธารณะ ได้ช่วยเหลือคน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้ฟื้นฟู และเพื่อให้แหล่งชุมชนต่างๆ เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีให้กับ เยาวชนและคนในชุมชน ซึ่งวันนี้เราจะพามาดูกันว่าโครงการจิตอาสาในปี 2566 นั้นอะไรบ้าง แต่ละโครงการมีประโยชน์อย่างไร

ทำความรู้จักโครงการจิตอาสา คืออะไร?

โครงการจิตอาสา คือโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือเพื่อสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังผลตอบแทน และเป็นการฝึกฝนตนเองเพื่อลดอัตตาตนเอง ด้วยการอุทิศตนเข้าช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อพบเจอปัญหา เพื่อประโยชน์ส่วนของส่วนรวม และลดปัญหาในสังคม

โครงการจิตอาสามีอะไรบ้าง

โครงการจิตอาสา มีอะไรบ้าง?

โครงการจิตอาสา เป็นการร่วมแรงร่วมใจของหลายๆภาคส่วน ให้เกิดจิตสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ พัฒนา และสร้างความดีให้แก่สังคม ซึ่งโครงการจิตอาสาในปัจจุบันมีดังนี้

 • เก็บขยะ
  กลุ่มงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อาทิ เก็บขยะ ,ขุดลอกคูคลอง ,การดูแลรักษาทำความสะอาดเรียบร้อยตามสถานที่สาธารณะ อย่างเช่นการจัดเก็บผักตบชวา เก็บขยะในลำคลอง การปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยให้ชุมชนสะอาดและดูเข้มแข็งขึ้นอย่างยั่งยืน
 • โรงเรียน
  กลุ่มจิตอาสาของโรงเรียน คือโครงการจิตอาสาส่งเสริมสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนน่าอยู่ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีการส่งเสริมทางด้านงานประดิษฐ์ และเผยแพร่งานศิลปาชีพ เป็นจิตอาสาที่นำความรู้ทางด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่และถ่ายทอด เพื่อช่วยให้นักเรียนหรือประชาชนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไป
 • พัฒนาชุมชน
  จิตอาสาพัฒนาชุมชน คือจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสาธารณประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น การขุดลอกคูคลอง ดูแลรักษาชุมชนให้ความสะอาดเรียบร้อยตามสถานที่สาธารณะให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
 • สิ่งแวดล้อม
  จิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม จะมีการจัดทำโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมของแต่ละชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีไปพร้อมๆกับฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมปลูกปะการังเทียมปล่อยลงสู่ท้องทะเล กิจกรรมปลูกป่าชายเลน รวมถึงกิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ธรรมชาติ
 • พระราชทาน
  จิตอาสาพระราชทาน เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ

แนะนำ 14 โครงการจิตอาสา ตัวอย่าง ที่คนนิยมไปทำ?

จิตอาสาทำสมุดเพื่อน้อง

1. จิตอาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้อง ๆ ด้อยโอกาส

มาเริ่มต้นกันด้วยกิจกรรมที่เหมาะกับจิตอาสามือใหม่ ซึ่งทำได้จากเรื่องใกล้ๆตัว นั่นก็คือการทำสมุดจากกระดาษเหลือใช้ ที่นำกลับมารีไซเคิลให้เป็นสมุดที่พร้อมใช้งานอีกครั้ง เพื่อนำไปบริจาคต่อให้กับน้อง ๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือน้อง ๆ ที่อยู่ ตามถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ได้รับความนิยมจากทุกเพศทุกวัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : บ้านจิตอาสา มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ จ. กรุงเทพมหานคร

เวลาทำการ : เวลา 13:00 – 16:00 น.
โทร : 0896704600
ค่าใช่จ่าย : ค่าอุปกรณ์ 300 บาท

จิตอาสาโครงการปล่อยเต่าคืนสู่บ้าน

2. จิตอาสาโครงการปล่อยเต่าคืนสู่บ้าน

อีกหนึ่งกิจกรรมจิตอาสาที่ได้รับความนิยมไปไม่แพ้กันคือ โครงการปล่อยเต่าคืนสู่บ้าน เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความเสี่ยงที่เต่าในประเทศไทย มีภาวะใกล้ภาวะสูญพันธุ์ ดังนั้นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจึงได้จัดกิจกรรมปล่อยเต่ากลับคืนสู่ท้องทะเล นอกจากนี้ยังมีเปิดให้เรียนรู้ระบบนิเวศของท้องทะเลไทย และการทำความสะอาดบ่ออนุบาลเต่าอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ทุกวัน)ช่วงเวลาทำกิจกรรม : เปิดให้บริการตลอดปีโทร : 033-086697

จิตอาสาโครงการอนุรักษ์ไม้หมายเมือง

3. จิตอาสาโครงการอนุรักษ์ไม้หมายเมือง

โครงการจิตอาสาอนุรักษ์ไม้หมายเมือง เป็นกิจกรรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น เน้นคืนพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนด้วยการ การปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณชุมชน และช่วยรณรงค์ให้คนในชุมชนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิไทยรักษ์ป่าได้มีการผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการปลูกจิตสำนึกแห่งความรักษ์ป่ามาอย่างยาวนาน โดยร่วมมือและสนับสนุนเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป จนเกิดเป็นรวมพลังเพื่อปกป้องคุ้มครองผืนป่าอย่างยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : มูลนิธิไทยรักษ์ป่า โทร : 02-9985000, 02-9985999

จิตอาสาโครงการ Read for the blind

4. จิตอาสาโครงการ Read for the blind

การอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เนื่องจากทางมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีแอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า Read for the Blind ซึ่งเป็นแอพอ่านหนังสือเสียงสำหรับคนตาบอด ที่จะช่วยทำให้สามารถหนังสือเสียงที่ไหนก็ได้ จากเมื่อก่อนที่ต้องเดินทางมาอ่านที่ห้องสมุดคนตาบอดของมูลนิธิเท่านั้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับอาสาสมัครผู้อ่านยิ่งขึ้น เพียงแค่เข้าร่วมแค่ดาวน์โหลดแอพ Read for the Blind และสมัครสมาชิกให้เรียบร้อย จากนั้นก็สามารถเริ่มอ่านได้เลยทันที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย โทร : 02-2463835

อนุรักษ์สัตว์น้ำ พาฉลามกลับทะเล ณ หาดเตยงาม

5. อนุรักษ์สัตว์น้ำ พาฉลามกลับทะเล ณ หาดเตยงาม

กิจกรรมจิตอาสาที่เหมาะกันการพาเด็กๆและเยาวชนมาร่วมทำกิจกับครอบครัว เพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์น้ำด้วยการปล่อยปลาฉลามกลับสู่ท้องทะเล เช่นปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามครีบยาว ปลาฉลามหัวค้อนสีน้ำเงิน ปลาฉลามหัวค้อนใหญ่ ปลาฉลามหัวค้อน และปลาฉลาม เพื่อเพิ่มจำนวนปลาฉลามในระบบนิเวศให้มากขึ้นและอนุรักษ์ปลาฉลามให้อยู่คู่ท้องทะเลไปแบบยาวนาน นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสร้างความรู้เรื่องแนวปะการัง ปลาฉลามในท้องทะเลให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

สถานที่ : หาดเตยงาม สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทร : 0831919554
ค่าใช่จ่าย : 1,480 ต่อ คน

จิตอาสาปลูกป่าชายเลนบางปู เรียนรู้นวัตกรรมโกงกางเทียม

6. จิตอาสาปลูกป่าชายเลนบางปู เรียนรู้นวัตกรรมโกงกางเทียม

โครงการนี้เป็นนวัตกรรมทางเลือกใหม่ที่ช่วยเร่งการตกตะกอนของหาดเลน โดยได้ร่วมพัฒนากับ สวทช. NECTEC และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนวัตกรรมไม้โกงกางเทียม โดยมีการทดลองมาอย่างยาวนานเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยการใช้ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ จากไม้ไผ่เทียมเพื่อช่วยลดความแรงคลื่น แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและฟื้นฟูป่าชายเลน ซึ่งมีต้นกล้าให้เลือก 3 ชนิด ได้แก่ ต้นโกงกาง ต้นแสม ราคาต้นละ 20 บาท และต้นลำภู ราคาต้นละ 40 บาท

สอบถามเพิ่มเติม : อาสาปลูกป่าชายเลนบางปู โทร : 083-191-9554 ,089-0068116

จิตอาสาเก็บขยะหาดดงตาล เกาะยอ ที่สัตหีบ

7. จิตอาสาเก็บขยะหาดดงตาล เกาะยอ ที่สัตหีบ

อีกหนึ่งจิตอาสาที่จัดขึ้นเพื่อขึ้นเรือไปทำกิจกรรมเก็บขยะที่เกาะยอและวนเรือรอบอ่าวสัตหีบ ซึ่งเป็นหนึ่งในเกาะของทหารเรือ ซึ่งการจัดกิจกรรมจิตอาสานี้จะมีขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แต่สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้จิตอาสายังจะได้มีโอกาสนั่งเรือชมความสวยงามของรอบอ่าวสัตหีบ และร่วมกิจกรรมดำน้ำดูปะการังอีกด้วย

สอบถามเพิ่มเติม : กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี โทร : 0831919554

จิตอาสาทำดี แต้มสีเติมฝัน ให้น้อง

8. จิตอาสาทำดี แต้มสีเติมฝัน ให้น้อง ( ซ่อมแซม + ทาสีอาคารเรียน ให้น้อง )

โครงการจิตอาสา เป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยทาสีปรับปรุงอาคารเรียน โต๊ะเรียน ทาสีรั้วโรงเรียน ให้กับเด็ก ๆ น้อง ๆ นักเรียน เพื่อปรับภูมิทัศน์ ให้โรงเรียนน่าอยู่ขึ้น และช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ และเยาวชน

สอบถามเพิ่มเติม : อาสาบ้านดินไทย
ติดต่อ : ID Line = Asabaandinthai
ค่าใช่จ่าย : ค่าเดินทางท่านละ 449 บาท

จิตอาสาพัฒนาศูนย์เด็กบ้านปกาเกอะญอ บ้านวุ้งกะสัง

9. จิตอาสาพัฒนาศูนย์เด็กบ้านปกาเกอะญอ บ้านวุ้งกะสัง

โครงการการอนุรักษ์ป่าและสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อการพัฒนาศูนย์เด็กในชุมชน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยให้ บุคคลทั่วไปได้เข้าไปสัมผัสวัฒนธรรมของชาวปกากะญอ หรือ ชาวกะเหรี่ยงอย่างใกล้ชิด ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้จะถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและต้นป่าไม้มานานกว่า 200 ปี ทำให้สัมผัสได้ถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างภาษาพูด ภาษาเขียน และดนตรีพื้นบ้าน ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : อาสาพัฒนาศูนย์เด็กบ้านปกาเกอะญอ
โทร. 083-191-9554
ค่าใช้จ่ายโดยรวมประมาณ 1,500 บาท

จิตอาสาโครงการบริจาคเลือดกับสภากาชาด

10. จิตอาสาโครงการบริจาคเลือดกับสภากาชาด

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมจิตอาสาที่ดีมาก เพราะช่วยเพิ่มปริมาณโลหิตในคลังเลือดที่มักเกิดภาวะขาดแคลนอยู่เสมอ การบริจาคเลือดกับสภากาชาดจะช่วยเติมคลังเลือดกลางให้เต็ม โดยแนะนำให้มีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปบริจาคเลือด เช่น นอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง ทานอาหารเช้าให้พร้อม งดกินยา เช่น ยาพาราหรือยาแก้ไข้อื่นๆ ก่อนไปบริจาคเลือด และงดบริจาคเลือดในช่วงที่มีประจำเดือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สภากาชาดไทย
โทร : 02 263 9600

จิตอาสาโครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก

11. จิตอาสาโครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก

โครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก เป็นโครงการของวัดพระบาทน้ำพุที่มีการจัดขึ้นมาอย่างยาวนาน เพื่อให้ที่พักพิงและดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์โดยเฉพาะ ให้มีที่อยู่อาศัย มีอาหาร ยา และได้รับการดูแลรักษาตัว ซึ่งในปัจจุบันทางโครงการประสบปัญหาขาดแคลนเงินทุนอย่างหนัก ถึงแม้ว่าจะได้รับการบริจาคหรือช่วยเหลือจากคนไทยทั่วประเทศเป็นอย่างดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ
โทร : 062-7518800 , 066-1510440

จิตอาสาโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง

12. จิตอาสาโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง

อีกหนึ่งโครงการจิตอาสาจากมูลนิธิกระจกเงา ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนเสื้อผ้าของผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กันดาร ผู้อพยพ และผู้ประสบภัย ซึ่งจิตอาสาโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลงจะเป็นตัวกลางเปิดรับเสื้อผ้า และของใช้ต่างๆ ที่ยังอยู่ในสภาพดี เพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้ที่ขาดแคลน และนำสิ่งของบริจาคบางส่วนไปขายใน “ร้านแบ่งปัน” เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งเข้ากองทุนของมูลนิธิกระจกเงาเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : มูลนิธิกระจกเงา
โทร : 02-9732236, 02-9732237, 02-9733533, 02-9733833

จิตอาสาทำสีน้ำมอบให้น้องๆ พื้นที่ห่างไกล

13. จิตอาสาทำสีน้ำมอบให้น้อง ๆ พื้นที่ห่างไกล

จิตอาสาทำสีน้ำมอบให้น้อง ๆ พื้นที่ห่างไกล เป็นการช่วยให้เยาวชนและผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ โดยการทำสีน้ำจากวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับน้อง ๆ ในพื้นที่ห่างไกล หรือในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารธุรการ ให้ได้สร้างงานศิลปะร่วมกับคนอย่างมีความสุข

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : พบมิตร จิตอาสา
โทร : 0814897499
ค่าใช่จ่าย : สมทบค่าอุปกรณ์ท่านละ 280 บาท

14. จิตอาสาโครงการพวงหรีดสานบุญ by Carenation

กิจกรรมจิตอาสานี้ เป็นกิจกรรมที่กลุ่มคนรุ่นใหม่รวมตัวกันจัดขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม โดยการนำเอากระดาษรีไซเคิลมาแปรรูปเป็นพวงหรีด เพื่อว่างจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ Carenation และเลือกองค์กรที่ต้องการบริจาคเงินให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน โรงพยาบาล องค์กรศาสนา องค์กรเพื่อการพัฒนาสังคมและองค์กรเพื่อสัตว์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : Carenation สังคมแห่งการให้
โทร : 092-9629524

ประโยชน์และความสำคัญจากการทำโครงการจิตอาสา ?

ประโยชน์และความสำคัญจากการทำโครงการจิตอาสา ?

 1. ช่วยปลูกจิตสำนึกที่ดี เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดี
 2. ช่วยส่งเสริมให้คนในสังคมเกิดความรับผิดชอบต่อชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในกับสังคมไทย
 3. ช่วยทำให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่ และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้น
 4. ช่วยลดความเห็นแก่ตัวของคนในสังคม และคิดถึงส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
 5. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมในที่ทำงานให้มีช่วยมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆมากขึ้น
 6. ช่วยสนับสนุนให้คนในองค์กรเกิดจิตสำนึกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 7. ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และช่วยลดค่าใช้จ่ายในโฆษณาเพื่อให้เหนือกว่าคู่แข่ง
Q&A คำถามที่พบบ่อย

Q&A คำถามที่พบบ่อย

จิตอาสากับ CSR ต่างกันอย่างไร?

จิตอาสาคือการรวมตัวของกลุ่มคนทั่วไป ที่ต้องการเข้าร่วมเป็นกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก ให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับ CSR คือโครงการขององค์กรที่มีการช่วยเหลือสนับสนุนและพัฒนาชุมชนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน อ่านต่อเพิ่มเติม : CSR คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร ทำไมถึงควรทำ?

กิจกรรมจิตอาสาต้องมีค่าใช้จ่ายหรือไม่?

โครงการจิตอาสามีทั้งโครงการที่เสียค่าใช้จ่าย และโครงการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ต้องดูว่าเป็นโครงการของหน่วยงานใด

สรุป

โครงการจิตอาสา เป็นการเสียสละส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือสังคมให้ได้รับประโยชน์ไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ซึ่งโครงการจิตอาสาในปัจจุบันมีให้เข้าร่วมหลากหลายโครงการซึ่งมีการจัดทำขึ้นทั่วประเทศหากใครจะเช่ารถบัสไปทำกิจกรรมจิตอาสาหรือ CSR สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเช่ารถบัสได้ที่ Patsornchai Tour ซึ่งจะทำให้การเดินทางไปทำกิจกรรมด้วยความสุข ราบรื่น และถึงที่หมายด้วยความปลอดภัย