เงื่อนไขการยกเลิก และการคืนยอดเงิน (Cancel and Refund Policy)

กรณียกเลิกการจอง ต้องแจ้งล่วงหน้า 10 วัน ก่อนเดินทาง (ภายในเวลา 15.00 น. ของวันนั้นๆ) หากเกินระยะเวลาที่กำหนด จะมีค่าใช้จ่าย 4,000 บาท ต่อใบเสนอราคา