รถรับส่งพนักงาน

เลือกรถรับส่งบุคลากรอย่างไรให้ถูกใจทั้งคนเช่าและคนนั่ง

    เมื่อกล่าวถึงรถรับส่งพนักงาน หรือสวัสดิการรถรับส่งบุคลากร สิ่งหนึ่งที่บริษัทหรือโรงงาน องค์กรต่างๆ มักจะกังวลใจก็การเลือกรถรับส่งอย่างไรให้บุคลากรภายในหน่วยงานที่ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ ได้รับความสะดวกและบริษัทหรือผู้ที่ต้องจัดหารถสามารถจัดหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเรื่องของงบประมาณและการบริหารจัดการต่างๆ เพราะการจัดสวัสดิการรถรับส่งพนักงานนั้น มีเรื่องให้ต้องคิดพิจารณามากมาย และสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆ ก็คือการเลือกรถอย่างไรให้ถูกใจทั้งคนเช่าและคนนั่ง

บริการเช่ารถรับส่งบุคลากร คือ อะไร
    ในปัจจุบันบริษัทหรือองค์กร โรงงาน นิคมอุสาหกรมมต่างๆ นิยมจัดให้มีบริการสวัสดิการรถรับส่งพนักงาน รถรับส่งบุคลากร เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่บุคลากร บางโรงงานเลือกที่จะจัดรถรับส่งบุคลากรทดแทนการสร้างบ้านพัก หรือบางแห่งอาจจะมีบ้านพักอยู่ไกล ทำให้ต้องจัดให้มีสวัสดิการรถรับส่งด้วย ซึ่งการจัดบริการรถรับส่งบุคลากรนั้น องค์กรหรือบริษัทนิยมใช้บริการเช่ารถบัส หรือเช่ารถทัวร์ เนื่องจากเป็นการลดค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ของหน่วยงานในการจัดซื้อรถ (ซึ่งแน่นอนว่ามีหลายหลายล้านบาท) และลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการที่ต้องดูแลทั้งเรื่องพนักงานขับรถ การซ่อมบำรุงรถต่างๆ ทั้งนี้ บริการเช่ารถบัสสำหรับรับส่งบุคลากรนั้น บริษัทจะทำสัญญาเช่ากับผู้ประกอบการที่ให้เช่ารถบัส พร้อมพนักงานขับรถ โดยมีระยะการเช่าตามสัญญาทั้งรายเดือน รายปี รายสามปี ทั้งนี้ผู้ประกอบที่ให้เช่ารถบัสจะต้องจัดรถพร้อมพนักงานขับรถเพื่อให้บริการตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับหน่วยงาน

เลือกรถอย่างไรให้ถูกใจผู้เช่า
    การเลือกผู้ประกอบการที่ให้เช่ารถบัสปรับอากาศ ฝ่ายที่กำกับดูแลต้องพิจารณาถึงมาตรฐานและความน่าเชื่อถือของบริษัทให้เช่ารถเป็นสิ่งสำคัญ โดยต้องศึกษาหาข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจว่า ผู้ประกอบนั้นๆ มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานเพียงพอที่เราจะเลือกใช้บริการหรือไม่ เพราะการเช่ารถบัสสำหรับรับส่งบุคลากรนั้น เราต้องมั่นใจถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการด้วย ทั้งนี้ผู้เช่าควรพิจารณารายละเอียดดังนี้

 • ความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ให้เช่ารถบัส
      ความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการที่ให้เช่ารถบัส เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรต้องคำนึงถึงเป็นลำดับต้น เพราะการที่เราเลือกใช้บริการเช่ารถนั้น เท่ากับเราถ่ายเทความรับผิดชอบในการบริหารจัดการเรื่องรถบัสที่ต้องใช้ในการรับส่งบุคลากรให้บริษัทผู้ให้เช่าดูแล ดังนั้น ต้องเลือกบริษัทผู้ให้เช่ารถที่มีมาตรฐาน มีการจดทะเบียนบริษัทถูกต้อง มีที่ตั้งที่เป็นหลักแหล่งชัดเจน สามารถติดต่อประสานงานได้ และหากมีประสบการณ์ในการให้บริการเช่ารถเพื่อรับส่งพนักงานก็จะมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
 • พิจารณานโยบายของบริษัทให้เช่ารถบัสว่ามีมาตรฐานด้านความปลอดภัยหรือไม่
      มาตรฐานด้านความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้เช่าจะต้องพิจารณา โดยบริษัทผู้ให้เช่ารถบัสจะต้องให้บริการรถที่มีความปลอดภัยตามข้อกำหนดต่างๆ ทางกฎหมาย อาทิ มีจำนวนที่นั่งที่เหมาะกับประเภทของรถ มีเข็ดขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เป็นต้น ทั้งนี้ นอกจากมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถแล้ว ผู้เช่าควรพิจารณาถึงนโยบายที่ผู้ประกอบการแจ้งประชาสัมพันธ์ร่วมด้วย ว่ามีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยหรือไม่ เช่น ควรมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการอบรมให้ความรู้พนักงานขับรถด้านความปลอดภัยต่างๆ ควรมีการกำหนดนโยบายในการตรวจสอบพนักงานขับรถทั้งประวัติ การตรวจสุขภาพ การตรวจวัดแอลกอฮอล์ หรือการติดตั้ง GPS เพื่อติดตามรถ เหล่านี้คือนโยบายที่เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย หากผู้ประกอบการเจ้าใดมีครบถ้วนก็ถือว่าเป็นผู้ให้บริการที่น่าสนใจ
 • พิจารณานโยบายของบริษัทให้เช่ารถบัสว่ามีมาตรฐานด้านการให้บริการหรือไม่
      นอกเหนือจากมาตรฐานด้านความปลอดภัยแล้ว มาตรฐานในการให้บริการก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเช่นกัน เพราะการใช้บริการรถบัสเช่าเพื่อรับส่งพนักงานนั้น พนักงานจะประทับใจหากได้รับการบริการที่ดี รถที่ใช้มีความสะอาด พนักงานขับรถที่มีจิตบริการที่ดี แต่งตัวสุภาพเรียบร้อย พูดจาดี ซึ่งเรื่องเหล่านี้ก่อนที่เราจะตัดสินใจเช่ารถสามารถตรวจสอบได้จากนโยบายเกี่ยวกับการให้บริการของผู้ประกอบการนั้นๆ
 • พิจารณาการทำสัญญาเช่ารถเป็นธรรม
      ในการเลือกเช่ารถบัสเพื่อจัดทำเป็นรถรับส่งพนักงานนั้น บริษัทหรือองค์ต้องมีการทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ประกอบการให้เช่ารถ เราควรพิจารณาถึงข้อตกลงต่างๆ อย่างละเอียดว่าสอดคล้องกับความต้องการของเราหรือไม่อย่างไร เช่น ผู้ประกอบการจัดให้มีพนักงานขับรถที่เชี่ยวชาญเส้นทางหรือไม่ กรณีพนักงานขับรถประจำลา มาสาย ผู้ให้บริการเช่ารถบัสจะสามารถจัดสรรให้รถสามารถให้บริการตามปกติได้อย่างไร กรณีเกอดเหตุฉุกเฉินรถเสียระหว่างการเดินทาง ผู้ให้บริการจะดำเนินการอย่างไร รวมทั้งต้องพิจารณาถึงกำหนดระยะเวลาในการเช่ารถบัสรับส่งพนักงานว่าระยะสัญญาเป็นรายเดือน รายปี หรือราย 3 ปี ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วกรณีที่เราทำสัญญาระยะยาวมักจะมีค่าบริการที่คุ้มค่ามากกว่าระยะสั้น แต่ก็ต้องพิจารณาถึงความจำเป็นด้านอื่นๆประกอบด้วย
 • พิจารณาสภาพรถจริงก่อนตัดสินใจทำสัญญา
      อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะตัดสินใจทำสัญญาเช่ารถบัสเพื่อใช้เป็นรถรับส่งพนักงานกับผู้ประกอบการบริษัทไหน เราควรต้องได้เห็นสภาพจริงของรถบัสที่เราจะใช้งาน ก่อนตัดสินใจ เพราะการดูจากใบเสนอราคา พร้อมด้วยภาพถ่ายหรือคลิปวิดิโอของรถ อาจจะไม่เพียงพอที่จะตัดสินใจว่าสภาพรถนั้นมีความพร้อมในการใช้งานหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งควรมีการตรวจสอบอปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆของรถ ว่ามีครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ เพื่อให้การเลือกเช่ารถปรับอากาศรับส่งพนักงานมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของพนักงานทุกคน

เลือกรถอย่างไรให้ถูกใจผู้นั่ง
    มาดูที่ฝ่ายผู้ใช้บริการกันบ้าง ก่อนที่เราจะตัดสินใจเช่ารถเพื่อใช้ในการรับส่งพนักงาน เราควรพิจารณาดูว่า พนักงานที่ใช้บริการรถรับส่งของบริษัทนั้น น่าจะคาดหวังอะไรจากรถรับส่งของบริษัทบ้าง ถ้าเราเลือกได้ตามนั้น แน่นอนว่ารถรับส่งบุคลากรของเรา ต้องสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการอย่างแน่นอน ซึ่งเรามีข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกรถให้ถูกใจคนนั่งมาฝากกัน

 • เลือกเช่ารถบัสที่มีความปลอดภัยสูง
      ความปลอดภัยเป็นสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกรถใช้บริการเช่ารถรับส่งพนักงาน เพราะพนักงานของเราทุกคนย่อมต้องการความมั่นใจถึงเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถรับส่งที่บริษัทจัดหาไว้ให้ ทั้งนี้ มาตรฐานความปลอดภัยที่ควรต้องพิจารณา ได้แก่ อายุการใช้งานของรถบัสไม่ควรเกิน 5 ปี ควรมีเข็มขัดนิรภัยครบทุกที่นั่ง และเข็มขัดนิรภัยนั้น ต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้จริง มีกระจกนิรภัยและถังดับเพลิงเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด ควรติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลระหว่างการเดินทาง หรือระบบติดตามรถ GPS เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ช่วยให้พนักงานหรือผู้โดยสารเกิดความรู้สึกปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น
 • เลือกเช่ารถบัสที่มีพนักงานขับรถที่เชี่ยวชาญเส้นทาง
  การเดินทางจะราบรื่นและมีความสุข นอกเหนือจากสมรรถนะของรถที่ดี มีความปลอดภัยสูงแล้ว การที่มีพนักงานขับรถที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญ ผู้โดยสารทุกคนต้องการเดินทางกับรถที่มีพนักงานขับรถที่เชี่ยวชาญเส้นทาง มีใบขับขี่ที่ตรงกับประเภทของรถ ให้บริการด้วยความสุภาพ ขับรถอย่างมีน้ำใจ ที่สำคัญพนักงานขับรถ ควรได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ วัดสารเสพติดก่อนให้บริการ และในสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ควรต้องมีการตรวจวัดไข้และเอกสารรับรองเกี่ยวกับสุขภาพด้วย รวมถึงมีความยืดหยุ่นในการให้บริการ
 • เลือกรถบัสที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน พักผ่อนได้สบาย
  พนักงานทุกคนย่อมอยากได้รถบัสรับส่งพนักงาน ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน เพราะพนักงานที่ใช้บริการรถรับส่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ต้องใช้เวลาในรถค่อนข้างยาวนาน บางรายก็ต้องมานอนหลับพักผ่อนในรถก่อนเริ่มงาน ดังนั้นรถบัสรับส่งพนักงานควรมีความสะดวกสบายตามสมควร ทั้งนี้ สิ่งอำนวยความสะดวกในรถที่ควรมี เช่น มีเบาะกว้าง นั่งสบาย สามารถยืดเหยียดเอนหลังนอนได้ ตัวเบาะควรมีจุดพักเท้าและที่รองน่องเพื่อช่วยให้การพักผ่อนระหว่างเดินทางเต็มอิ่มและสะดวกสบาย รถบัสควรมีเครื่องปรับอากาศที่ใช้งานได้ดี ไม่ร้อนอบอ้าวระหว่างเดินทาง และหากมี WIFI และ ช่องชาร์จ USB บริเวณเบาะที่นั่งของแต่ละท่านก็จะช่วยให้พนักงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องกังวลใจว่าเกิดแบตเตอรี่มือถือหมดระหว่างเดินทางจะติดต่อคนทางบ้านอย่างไร และหากภายในรถมีห้องน้ำและจุดล้างมือ เพื่อรองรับในกรณีฉุกเฉินหากต้องการใช้ห้องน้ำก็จะช่วยให้สะดวก หมดกังวลเรื่องเวลาในการเดินทางหากต้องแวะเข้าห้องน้ำ
 • เลือกรถที่มีกระจกกว้าง มองวิวทิวทัศน์ได้แบบไม่อึดอัด
      รถบัสที่มีกระจกใสบานใหญ่กว้าง ช่วยให้การเดินทางดูผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น ในสภาวะที่พนักงานของเราต้องเผชิญกับความเครียดจากการทำงาน ความเหนื่อยล้าจากการเดินทางหากรถรับส่งมีกระจกที่กว้างก็ช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายมากกว่านั่งในรถที่ดูคับแคบและชวนอึดอัด ดังนั้น การเลือกรถที่มีบานกระจกกว้างจะถูกใจพนักงานหรือผู้ใช้บริการมากกว่ารถที่ให้ความรู้สึกแบบทึบและคับแคบ

    การบริหารจัดการรถเพื่อจัดให้เป็นสวัสดิการรถรับส่งบุคลากร หรือรถรับส่งพนักงานนั้น มีเรื่องต้องพิจารณาและดำเนินการหลายอย่าง ทั้งการจัดสรรรถให้เพียงพอกับผู้ที่ต้องการใช้บริการ การจัดตารางเวลาให้สอดคล้องกับจุดรับพนักงาน และการกำหนดเส้นทาง ดังนั้น การเลือกใช้บริการเช่ารถบัสจึงเป้นทางเลือกที่หลายหน่วยงานนิยม เพื่อที่จะลดภาระในการจัดสรรดูแลเรื่องรถและพนักงานขับรถ โดยให้ผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะดูแลแทน ดังนั้น เราจำเป็นที่จะต้องทราบถึงข้อมูลในการเลือกใช้บริการรถเช่า เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการเช่ารถ สามารถเช่ารถบัสที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มาให้บริการแก่บุคลากรได้อย่างถูกใจ บุคลากรรู้สึกได้รับความสะดวกสบายจากการเดินทาง ก็จะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง